Om Montessori

Montessoripedagogik

I Montessoripedagogiken står eleven i centrum.
Grundidén är att alla barn är nyfikna, naturligt fulla av upptäckarglädje och har en inneboende vilja till att utvecklas och lära sig nya saker. Pedagogiken grundar sig även på och tar hänsyn till barns mognadsfaser och behov. Under de olika faserna är barn extra mottagliga för att utveckla vissa färdigheter och kunskaper och pedagogiken tar tillvara på dessa för att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska utvecklas så långt
som möjligt. En kreativ, lustfylld och stimulerande miljö samt
insiktsfull vägledning är viktiga faktorer i utvecklingsprocessen.

Pedagogiken strävar efter att eleven ska utveckla självständighet, vilken kan se olika ut beroende på elevens ålder och mognad. För att möjliggöra detta tränas eleverna i att ta ansvar för sitt arbete och miljön, både den i skolan och i samhället. Pedagogerna stimulerar, handleder och interagerar med eleverna i processen. Respekt för elevens personlighet och en tro på dess möjligheter är kärnan i en ändamålsenlig pedagogisk relation.  

Ytterligare en av Montessoripedagogikens grundtankar är att elever lär sig av varandra och att de genom samarbete och dialog kan nå sin fulla potential.

 

 

Montessori på LMG

Lunds Montessorigrundskola är en familjär skola av det mindre
formatet. Vi erbjuder en trygg miljö där elever kan växa och utvecklas i egen takt, utifrån egna förutsättningar och behov. Undervisningen sker ofta i mindre grupper, vilket ger varje elev stort utrymme att bli sedd och lyssnad på. Vi tillämpar ett elevaktivt arbetssätt och använder montessorimateriel på alla stadier. Elever på Lunds Montessorigrundskola blir väl förberedda kunskapsmässigt, vilket inte minst visar sig genom goda studieresultat. Utöver det lär sig eleverna att ta hand om varandra och att utveckla empatiska och sociala färdigheter.

På Lunds Montessorigrundskola jobbar vi hela tiden aktivt och medvetet utifrån Montessoripedagogiken och Läroplanen Lgr11. Redan i tidig ålder lär vi barnen att ta ansvar för sin tid och att själva planera sitt arbete. Utöver schemalagd tid med lärarledda lektioner har eleverna så kallad Montetid. Under denna tid har eleverna friheten att välja vilket ämne de önskar ägna sig åt och de arbetar i sin egen takt under handledning av pedagogerna. Eleverna jobbar både individuellt och i grupper av varierande storlek, för att lära av varandra och nå så långt som möjligt. Montetiden möjliggör god och tät kontakt mellan lärare och elever och den tränar eleverna i att bli självständiga. Elever som tidigare gått på Lunds Montessorigrundskola har berättat att detta arbetssätt har gett dem stora fördelar under gymnasieåren och även senare i livet.

På Lunds Montessorigrundskola arbetar skickliga och mycket engagerade pedagoger. Arbetslagen har tätt samarbete och arbetar tillsammans som team. Pedagogerna lägger lika stor vikt vid bemötandet gentemot eleverna, på att stärka eleverna och deras självförtroende, som på att förmedla kunskap. Precis som Maria Montessori sa handlar utbildning inte bara om faktakunskap, utan det är en viktig del i processen att växa som människa.

“Hjälp mig göra det själv, hjälp mig förstå själv, hjälp mig att tänka själv.”
Maria Montessori

 

För mer information om Svenska Montessoriförbundet, klicka här!